1.    Az Üzemi Tanács tagjai

Név Tisztség +36-1-392-2222 (kollégák mellékei Email cím
Kenderesi Viktor ÜT elnök  3625 kenderesi.viktor@wigner.hu
Aladi Márk Tag  2519 aladi.mark@wigner.hu
Beke Dávid Tag 1543 beke.david@wigner.hu
Derzsi Aranka Szociális segély referens  1892 derzsi.aranka@wigner.hu
Kamarás Katalin WTT kapcsolattartó  1312 kamaras.katalin@wigner.hu
Rigó István Tag  3658 rigo.istvan@wigner.hu
Verle Ilona Albérlet-támogatás referens  1404 verle.ilona@wigner.hu
       
Hajdu Csaba  Póttag    

 

Elérhetőség emailen: ut@wigner.hu

 

2. Az ÜT feladatai és jogai

A munkavállalók a munkáltatónál vagy a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél (a továbbiakban: telephely), ha a munkavállalóknak a választási bizottság megalakítását megelőző félévre számított átlagos létszáma a tizenöt főt meghaladja, üzemi megbízottat, ha az ötven főt meghaladja, üzemi tanácsot választanak.

Az üzemi tanács feladata a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kisérése.

A munkáltató és az üzemi tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében.

Szabályzatok

Kollektív Szerződés 2021

Szervezeti és Működési Szabályzat 2021

Munkába Járási Költségtérítési Szabályzat - 2022.

Az albérleti hozzájárulás odaítélésének rendjéről szóló szabályzat - 2022.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3. Az ÜT által adható támogatások, szociális juttatások

Az Üzemi Tanács saját szociális keretéből igényelhető támogatások, melynek folyó évre vonatkozó mértéke 1 000 000 Ft. A szociális keret felhasználásának irányelveit a Kollektív Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

      a.    Születési segély

A munkavállalónak gyermeke születése esetén nettó 100 000 Ft születési segély utalható.
Az igénylés menete: kérjük a baba születési anyakönyvi kivonatának beszkennelt másolatát emailben eljuttatni a felelős ÜT tag számára (Kovácsné Bogdán Csilla) legkésőbb a baba születési napjától számított 6 hónapig. (Szja tv. 1. sz melléklete alapján.)

      b.    Temetési segély

Munkavállaló egyenesági rokon (szülő, házastárs, gyermek) elhalálozása esetén nettó 100 000 Ft  temetési segélyt vehet igénybe.
Az igénylés menete: Kérjük az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának beszkennelt másolatát tárgyévben emailben eljuttatni a felelős ÜT tag számára.

     c. Rendkívüli segély
Olyan juttatás, amely rendkívüli szociális élethelyzetek enyhítésére adható. Egyéni elbírálás során, a ÜT dönt az odaítéléséről és mértékéről.
Igénylés menete: kérelem benyújtása a ÜT szociális segélyekkel foglalkozó tagjához (Kovácsné Bogdán Csilla).


4. A munkáltató által adható támogatások, szociális juttatások

     a.    Utazási támogatás

A munkavállaló a Munkába Járási Költségtérítési Szabályzat  -ban meghatározott módon támogatást kaphat a napi munkába járására és heti egyszer történő hazautazására.

      b.    Jubileumi jutalom*

A Kutatóközpont azon munkavállalóinak, akiknek a munkaviszonya a jogállásváltozás következtében jött létre, huszonöt, harminc, ill. negyvenévi munkaviszony után jubileumi jutalom jár a 2021. január 1-én életbelépett jogállásváltozást követő 10 évben (2030.12.31-ig). Az időtartam kiszámításánál figyelembe kell venni a más munkáltatónál töltött közalkalmazotti jogviszonyt is.*

A jubileumi jutalom összege:
        huszonöt év jogviszony esetén kéthavi,
        harminc év jogviszony esetén háromhavi,
       negyven év jogviszony esetén öthavi munkabérnek megfelelő összeg.


       Ha a munkavállaló jogviszonya munkáltatói felmondással szűnik meg, akkor részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Munkáltató a munkaviszonyt Mt. 78. § (1) bekezdés szerint, azonnali hatályú felmondással szünteti meg. Ha a munkavállaló jogviszonya – azonnali hatályú munkáltatói felmondás kivételével – megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy munkavállalói felmondására amiatt kerül sor mert öregségi teljes nyugdíjra jogosult, továbbá legalább harmincöt évi, a 3.7.1. pontban meghatározott jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.
*Wigner FK Kollektív Szerződés, 3.7.1-3.7.2.

      c.    Albérlet támogatás (munkáltató által nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás)

Az albérletben életvitelszerűen tartózkodó munkavállaló albérlet támogatást igényelhet a "Az albérleti hozzájárulás odaítélésének rendjéről szóló szabályzat - 2022" -ban foglaltak szerint.  

Beadandó dokumentumok:   

Kérelem_Albérleti hozzájáruláshoz - 2022. (letölthető innen)