Üzemi Tanács

1.    Az Üzemi Tanács tagjai

Lengyel Krisztián  ÜT elnök  mellék:1139
Kadlecsik József (SZHK)    mellék:2504
Kamarás Katalin  (SZFI)    mellék:1312
Kovácsné Bogdán Csilla (RMI)  szociális segély  mellék:1706
Máté László (SZFI)    mellék:3227
Verle Ilona (Könyvtár)  albérlet-támogatás  mellék:1404
Póttagok:    

 

Elérhetőség emailen: ut@wigner.hu

 

2. A ÜT feladatai és jogai

Üzemi Tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri.*

A Üzemi Tanács (továbbiakban ÜT) feladata a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése.**
A munkáltató és a közalkalmazotti tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében.***

*1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 14. § (2)

**2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 262. § (1)

***2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 263. §

 

Szabályzatok:

    Közalkalmazotti Szabályzat 2012

    Kollektív Szerződés 2019

    Szervezeti és Működési Szabályzat 2012

    2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

 

3. A ÜT által adható támogatások, szociális juttatások

Az Üzemi Tanács saját szociális keretéből igényelhető támogatások, melynek folyó évre vonatkozó mértékét a Kollektív Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.

      a.    Születési segély

A munkavállalónak gyermeke születése esetén bruttó 100 000 Ft (~70 000 Ft) születési segély utalható.
Az igénylés menete: kérjük a baba születési anyakönyvi kivonatának beszkennelt másolatát emailben eljuttatni a felelős ÜT tag számára (Kovácsné Bogdán Csilla) legkésőbb a baba születési napjától számított 6 hónapig. (Szja tv. 1. sz melléklete alapján.)

      b.    Temetési segély
Munkavállaló egyenesági rokon (szülő, házastárs, gyermek) elhalálozása esetén nettó 70000 Ft temetési segélyt vehet igénybe.
Az igénylés menete: Kérjük az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának beszkennelt másolatát tárgyévben emailben eljuttatni a felelős ÜT tag számára (Kovácsné Bogdán Csilla).

     c. Rendkívüli segély
Olyan juttatás, amely rendkívüli szociális élethelyzetek enyhítésére adható. Egyéni elbírálás során, a ÜT dönt az odaítéléséről és mértékéről.
Igénylés menete: kérelem benyújtása a ÜT szociális segélyekkel foglalkozó tagjához.


4. A munkáltató által adható támogatások, szociális juttatások


Igénybevételükhöz a Gazdasági Osztály munkatársait kell keresni.

     a.    Utazási támogatás

A munkáltató megtéríti a Budapesten kívülről a napi munkába járással kapcsolatos utazási költség 86 %-át. Ha csak hétvégeken jár haza (Hazautazás a tartózkodási helyről) Budapesten kívülre a közalkalmazott, akkor a költség legalább 86 %-át, de 2013-ban havonta legfeljebb 34.600.- Ft-ot a munkáltató megtérít. Mindkét esetben a menetjeggyel, vagy bérlettel való elszámolás szükséges. [ 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet].

             i.      Napi munkábajárás: a lakóhely, vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres, vagy esetenkénti oda- és visszautazás

             ii.      Hazautazás a tartózkodási helyről: a munkavégzés rendjétől függően – legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás

lásd: Wigner Fizikai Kutatóközpont KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS


      b.    Jubileumi jutalom*

Jubileumi jutalom a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jár.

A jubileumi jutalom összege:

  • huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
  • harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
  • negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetménynek megfelelő összeg.

Az illetmény ez esetben a kinevezés szerinti illetményt jelenti, az illetménykiegészítés, illetménypótlékok stb. figyelmen kívül maradnak.

A jubileumi jutalom alanyi jogon jár. Ha a közalkalmazott a jubileumi jutalomra jogosító feltételeknek eleget tesz, a munkáltató külön kérelem nélkül köteles a jubileumi jutalmat kifizetni a jogosultsági idő megszerzésekor, a két kedvezményes esetben pedig az utolsó munkában töltött napon vagy a jogviszony megszűnésekor.

*1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 78. § (1), (2)

      c.    Albérlet támogatás (munkáltató által nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás)

A lakhatási támogatás feltételei:

  • a munkáltató és a támogatásban részesülő munkavállaló között legalább heti 36 órás munkaidejű jogviszony áll fenn. A 36 óránál kevesebb munkaidejű jogviszony esetén arányosan csökkentett támogatás jár
  • a munkavállaló állandó lakóhelye és a munkavégzés helye közötti távolság legalább 60 km, vagy pedig a munkavégzés helye és az állandó lakóhely közötti tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás naponta 3 óránál több időt vesz igénybe
  • a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, illetve a támogatás nyújtásának időpontjában a munkavállaló nem rendelkezik lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzés helyéig tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát.

KÉRELEM Albérleti támogatás igényléséhez

Beadandó dokumentumok:

 

Szakszervezet

Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete


www.tddsz.hu
www.liganet.hu

Facebook: https://www.facebook.com/TDDSZ


TDDSZ Wigner Csoport tisztségviselők:

Pethes Ildikó bizalmi mellék: 1556
Kutnyánszky Anikó bizalmihelyettes mellék: 1173

 

Elérhetőség e-mailen: tddsz@wigner.hu

tagsági díj: 2500 Ft / év

nyugdíjasok, külső tagok, diákok: 500 Ft / év

Belépési nyilatkozatot a Könyvtárba (4. ép. 104) lehet eljuttatni.

Csoport tagok számára belső levelezési lista működik.

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezet alapítása: 1988. A Wigner Csoport 2019-ben alakult újjá, ezt követően Kollektív Szerződést kötött a főigazgatóval. A csoport létszáma jelenleg 57 fő. A TDDSZ a volt akadémiai kutatóintézet-hálózat reprezentatív szakszervezete, 10 intézetében van jelen és 6 intézetben sikerült Kollektív Szerződést kötni.

A szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat a munkáltatóval vagy ennek érdekképviseleti szervezetével szemben anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje. A szakszervezet jogosult a tagját - meghatalmazás alapján - gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni.

A Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék. A munkavállaló alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a munkáltató által megjelölt szakszervezetbe történő belépést.

Szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetni vagy a munkavállalót más módon megkülönböztetni. A szakszervezeti tagság ténye, bizalmas, személyes adat. A munkáltató nem ismerheti a szakszervezeti tagok nevét és emiatt a tagot nem érheti diszkrimináció.

A TDDSZ tagja a Független Szakszervezet Demokratikus Ligának (LIGA Szakszervezetek).