Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (UK_GYAK).
A felhívás célja, hogy a hazai vállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek nyári gyakorlat lehetőségét biztosítsák az Egyesült Királyság egyetemein tanuló tehetséges magyar állampolgárságú diákoknak. A diákok itthoni környezetben is alkalmazhatják az egyetemen szerzett elméleti tudást, megismerhetik a vállalat, illetve a kutatócsoport működését és ötleteikkel hozzájárulhatnak azok sikeréhez, továbbá megismerkedhetnek a hazai munkaerőpiac által kínált lehetőségekkel.

pqa
Pusztai Árpád (Kováts Éva_SZFI)
A szerves-fémkoordinációs vázszerkezetek (angol kifejezéssel metal organic frameworks, röviden MOF) az utóbbi évtized egyik legintenzívebben kutatott anyagcsaládját alkotják. Ezt különleges szerkezetüknek és abból adódó speciális tulajdonságaiknak köszönhetik. Így a MOF-ok például alkalmasak lehetnek gáztárolásra, kis méretű molekulák szétválasztására, víztisztításra, gyógyszer hatóanyagok célbajuttatására, tulajdonságaiktól függően érzékelőként vagy épp membránként is használhatóak. 
A gyakornok a nyári gyakorlat során nemcsak az új anyagok tervezésében és szintézisében vehet részt, hanem megismerkedhet a különböző anyagtudományi karakterizálási módszerekkel is. A cél új szerves-fémkoordinációs vázszerkezetek tervezése, előállítása, majd ezekből kétdimenziós filmek, illetve nanorétegek elkülönítése. A MOF-ok atomi szerkezetének meghatározására röntgendiffrakcióval, optikai karakterizálásuk UV-látható és infravörös spektroszkópiával történik. A létrehozott kétdimenziós rétegek infravörös válasza közeliterű infravörös mikroszkópia segítségével akár 20 nanométeres felbontással is vizsgálható. 
 

sm

Szakály Marcell (Barna Dániel_RMI)
Kutatócsoportunk a CERN-nel együttműködve tervez és fejleszt egy új koncepción alapuló erős terű ún. „szeptum” mágnest, amely nagyenergiájú nyaláboknak a gyorsítógyűrűből való kicsatolásához szükséges, és egy passzív szupravezető mágneses árnyékoló páncél illetve egy „canted cosine theta” (CCT) elven alapuló szupravezető mágnes kombinációjával hozna létre egymáshoz nagyon közeli tartományokban nulla illetve 3 Tesla körüli mágneses teret. A CCT mágnes-konfiguráció egy újrafelfedezett, egyszerűbb és olcsóbb gyártást, valamint robusztusabb működést ígérő szupravezető mágnes koncepció, amelynek fejlesztése jelenleg több intézetben is folyik. A CERN-nel való együttműködés során egyre több területen veszünk részt az ott folyó általánosabb CCT-mágnes fejlesztési munkákban is, melyeknek az egyik legfontosabb területe a “quench” nevű megszaladási jelenség detektálásának, illetve az ez elleni védelemnek a fejlesztése, egyszerűbbé tétele. A projekt célja több új ötletnek az ellenőrzése, illetve az ehhez szükséges végeselem-szimulációs modelleknek a kifejlesztése.


tt

Tompa Tamás (Bajnok Zoltán_RMI)
Az olyan jelenségek, mint a nehézion ütközések, kvarkbezárás vagy magas hőmérsékletű szupravezetés analitikus megoldása máig várat magára. Ezen történések leírására számos nem-perturbatív, közelítő módszert fejlesztettek ki, melyek a keresett fizikai mennyiségeket, például a részecskék tömegét, csak véges térfogatban képesek meghatározni. A kísérletekkel való összehasonlításhoz tehát elengedhetetlen a végesméret-effektusok megértése és kvantitatív leírása. A projekt célja egyrészt a véges-méretkorrekciók szisztematikus meghatározása, másrészt a kapott eredmények alkalmazása és tesztelése olyan kétdimenziós integrálható modellekben, melyek elméleti relevanciájukon túl kísérletileg is érdekesek lehetnek.
A nyári gyakorlat lehetőséget teremt a diák számára, hogy megismerkedjen a részecskefizika elméleti módszereivel, egy aktív csoport tagjaként új eredményeket érjen el és emellett az itthoni karrier lehetőségekkel is tisztába kerüljön.

 

vu

Varga-Umbrich Eszter (Domokos Péter_SZFI)
A gyakornok bekapcsolódik a Wigner FK Kvantumoptika Csoportjában folyó kísérleti munkába, amelynek célja kvantumtechnológiai alkalmazásokhoz szükséges atom-foton interfész megépítése. A lézerrel hűtött és csapdázott atomokat optikai rezonátorba töltjük, ahol erősen csatolódnak fényimpulzusokhoz, akár egyetlen qubit kvantuminformációt hordozó egyfotonos jelhez. Az atom-foton interfész kvantummemóriaként vagy kvantumos jelek frekvenciaátalakítójaként működtethető. A gyakornok az atomok és a fotontér közötti kölcsönhatás létrehozásában és kísérleti kontrollálásának fejlesztésében vesz részt. A teljes kísérlet vezérlése és az eredmények feldolgozása mellett önállóan végzi egyes részegységek tervezését és fejlesztését. 

 

vd

Veres Dóra (Barna Dániel_RMI)
A CERN SPS gyorsítója szolgáltatja az állócéltárgyas kísérleteknek a részecskenyalábokat. A nyaláb kicsatolásához egy elektrosztatikus szeptum nevű berendezést használnak, amely a keringő nyalábot apránként leszeleteli egy vékony szálsík és egy nagyfeszültségű elektróda közötti elektromos tér segítségével. Ez az eljárás veszteséges, a nyalábrészecskék egy része a berendezést bombázza. Ez a drága berendezés sugárterheléséhez, elhasználódásához, illetve a környező anyagok aktiválásához és így a karbantartási munkák megnehezítéséhez vezet. A veszteségek csökkentésére több ötlet felmerült. Az egyik lehetőség egy ugyanilyen, de rövid és nagyon kevés anyagot használó elektrosztatikus szeptum elhelyezése a tényleges kicsatoló szeptum előtt. Ez a berendezés a nyaláb részecske-eloszlásában egy lyukat hozna létre. Amennyiben ez a lyuk egybeesik a tényleges elektrosztatikus szeptum szálsíkjánk a pozíciójával, komoly veszteségcsökkenés remélhető. A projekt célja megvizsgálni ennek a berendezésnek a hatását a nyalábra, a kicsatolási hatékonyságra, illetve megtalálni a berendezés optimális helyét a gyorsítón belül. További lehetséges feladat a veszteségek tanulmányozása más anyagok (például szénszálak) alkalmazása esetén.


Üdvözlünk Titeket és sikeres együttműködést kívánunk!