Bakonyi Imre

 

Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült kollégánk, Bakonyi Imre, az SZFI Részben Rendezett Rendszerek Kutatócsoportjának professor emeritusa.

Bakonyi Imre professzor emeritus az amorf ötvözetek előállítása, termikus stabilitása, atomi és elektronszerkezete, mágneses tulajdonságai, valamint az elektrokémiai módszerrel létrehozott mágneses nanostruktúrák magnetotranszport sajátságainak vizsgálatában elért eredményeiért, továbbá kiemelkedő tudományszervező tevékenységéért részesült kitüntetésben.

A kitüntetéseket Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár adta át az idén díjazott művészek és kutatók számára a Pesti Vigadóban.

 

Bakonyi Imre 1948-ban született. Attól kezdve, hogy 1972-ben az ELTE-n fizikus diplomát szerzett, nyugdíjazásáig a KFKI valamely intézményének dolgozója volt. Egyetemi doktori fokozatot 1976-ban, kandidátusi fokozatot 1991-ben szerzett. 2007-ben megvédte MTA doktori értekezését. 17 éven át volt az Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Fémkutatási Osztályának osztályvezetője. 

Életpályája során rendszerint fémes anyagok tulajdonságainak kutatásával foglalkozott, például amorf fémötvözetek létrehozása és azok elektronszerkezete, fémötvözetek hidrogénezése, nanokristályos fémek tulajdonságai és más fémes nanostruktúrák. Az elektrokémiai úton létrehozott fémes nanoszerkezetek, legfőképpen multirétegek tulajdonságainak vizsgálatával két évtizeden át foglalkozott és nemzetközi szinten is a téma egyik kimagasló szakértőjévé vált. Anyagtudományi szakismerete széles területet ölel fel, amely a fizikai és kémia előállítási módszerektől a fizikai sajátságok vizsgálatának módszertani kérdésköréig terjed.

Karrierje során 5 alkalommal vett részt hosszabb külföldi tanulmányúton (összesen 4 év időtartamban). Ezek közül legjelentősebbek az 1985-ben elnyert Humboldt Ösztöndíj, melynek révén pályája későbbi részében is sikerrel pályázott tudományos berendezésekre és szakkönyvekre, ezzel is gazdagítva hazai munkahelye lehetőségeit, valamint az 1999-ben elnyert British Council Science Fellowship. 5 OTKA pályázatnak és 7 nemzetközi együttműködési pályázatnak volt témavezetője. Munkáját mindig a legmagasabb nemzetközi standardokhoz való igazodás jellemezte, amit fémjelez a 180 idegen nyelvű referált folyóirat cikk, 34 konferencia cikk és 2 idegen nyelvű könyvfejezet, de ismeretterjesztő cikkei révén visszatérő szerzője a magyar nyelvű Fizikai Szemlének is. Független hivatkozásainak száma meghaladja a 3500-at. A részvételével szervezett tudományos események száma 18. Ezek közül kiemelkedik a hazai alapítású International Workshops on Electrodeposited Nanostructures (EDNANO) rendezvénysorozat. Bakonyi Imre ennek kezdeményezője és egyben névadója is. Az EDNANO rendezvénysorozat 3 magyarországi eseménye (2001, 2002, 2015) nagyban elősegítette azt, hogy kutatócsoportja bekapcsolódjon a nemzetközi vérkeringésbe. Több külföldi folyóirat szerkesztői tanácsadó testületének tagja, emellett nemzetközi tudományos folyóiratok rendszeresen kérik fel közlemények lektorálására. Választott tagja a német székhelyű European Academy of Surface Technology testületnek. Tudományos tevékenységét 5 intézeti díjjal és az ELFT Gyulai Zoltán díjával ismerték el. 

Bakonyi Imre a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött aktív szerepe mellett folyamatosan részt vállalt a tudományos utánpótlásképzésben is. Nanoszerkezetű anyagokról választható egyetemi kurzust tart 1997 óta. Nevéhez 3 PhD (társ )témavezetés és 6 diplomamunka témavezetés fűződik, és jelenleg is felügyeli egy doktorjelölt munkáját. Számos hazai és külföldi doktori munka bírálatára kérték fel, és vizsgáztatóként máig rendszeres közreműködője doktori szigorlatoknak. Külföldi vendégkutatók és doktorjelöltek is dolgoztak irányításával az intézetben. Több cikluson keresztül vett részt az MTA Szilárdtestfizikai Bizottságának munkájában és egy ciklusban választott tagja volt az MTA Közgyűlésének.

Bakonyi Imre nyugdíjba vonulását követően is aktív kutató maradt: professzor emeritusként az utóbbi 6 évben 20 idegen nyelvű publikáció társszerzője lett. Ezek között számos összefoglaló jellegű, egyszerzős munka található. Munkájával folyamatosan segíti fiatalabb kollégái bekapcsolódását nemzetközi együttműködésekbe. 
 

 

A rangos elismeréshez szívből gratulálunk!