Dátum

Előadó: Barcza Gergely

Az előadás témája: Felügyelt gépi tanulási paradigma alkalmazása az elméleti szilárdtestfizikában

Az előadás időpontja: 2021. augusztus 24., 10 óra

Helyszín: videokonferencia, a video linkje: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ace423c05cd1543ab9f9905886590ad69%40thread.tacv2/1628935277566?context=%7b%22Tid%22%3a%224d7ddeef-14ff-4911-8c11-401c69384d77%22%2c%22Oid%22%3a%22969d2d4a-5ba8-43f1-bd69-93f0998b025f%22%7d

Összefoglaló:

A szilárdtestfizika egyik állatorvosi lova a Hubbard-modell, mellyel a kristályok vezetőképessége modellezhető. A kölcsönható modell megoldása legtöbbször hullámfüggvény alapú, számításigényes numerikus módszerek alkalmazásával történik. Kedvezőbb skálázódású, közelítő megoldási módszerhez vezettek a Hohenberg-Kohn-tételek, melyek szerint az elektronsűrűség funkcionáljaként is megadható az elektronrendszer alapállapoti energiája [1]. Sajnálatosan a tételek nem állítanak konkrétat a funkcionál alakjáról. Így gyakorlatban észszerűnek tűnő egyszerűsítések segítségével próbálják több-kevesebb sikerrel közelíteni a pontos megoldást. Ezen hagyományos megoldási szemlélethez képest hozhat újdonságot az adatalapú gépi tanulás metodikája. Irodalmi eredményekből [2] kiindulva, a felügyelt gépi tanulás felhasználásával próbáltuk meghatározni a nyolc rácspontból álló Hubbard-gyűrűre vonatkozó egzakt energiafunkcionált különböző kölcsönhatás-erősségre és elektronbetöltésre. A tanításhoz szükséges adatokat egzakt diagonalizáció felhasználásával állítottuk elő. Az adatok struktúráját elemezve szisztematikusan javítani tudtuk a tanítás pontosságát az irodalomban bemutatott statégiával szemben.
Hivatkozások
[1] P. Hohenberg, W. Kohn, Phys. Rev. 136, B864 (1964).
[2] J. Nelson, R. Tiwari, S. Sanvito, Phys. Rev. B 99, 075132 (2019).