elméleti osztály
Osztály
Elméleti Fizikai Osztály

Csoportvezető: Bajnok Zoltán

Csoport weboldala: https://wigner.hu/~bajnok/Hologroup

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

A holografikus sejtés szerint a 3 tér és 1 idődimenziós világegyetemünk ekvivalens lehet 4+1 dimenziós csak gravitációt tartalmazó univerzummal. A gravitációs univerzum 4 dimenziós objektumainak hologramjai lennénk mi -annak 3 dimenziós peremén- és minden cselekvésünk megmagyarázható a magasabb dimenziós gravitációs folyamatokon keresztül. Kutatócsoportunk ilyen elméletek vizsgálatát tűzte ki célul.

A holografikus sejtést a világ legegyszerűbb építőköveire lehetne először ellenőrizni. Jelen tudásunk szerint ezen elemi részecskék a fermionok - a 6 kvark, a 3 neutrínó, az elektron, a müon és a tau - melyek bozonokat - fotonokat, gluonokat vagy gyenge mértékbozonokat - cserélnek ki, ezáltal hatnak kölcsön. A kölcsönhatás erősségét a bozonok kibocsájtási és elnyelési erőssége adja, mely a fotonra nagyon kicsi, míg a gluonra nagyon nagy, lehetetlenné téve a Nagy Hadronütköztetőben releváns gluonikus folyamatok pontos számítását.

Kutatócsoportunk egy olyan modósított elméletet vizsgál, melyben minden fermionikus részecskének van egy bozonikus párja és minden kibocsájtási erősség ugyanakkora. Minden eddigi vizsgálat ugyanis azt mutatta, hogy ezen elmélet egy magasabb dimenziós gravitációs elmélet hologramja. A kvantumos gravitációt egy húrelmélettel valósítottuk meg és a két kvark közötti erőre egy olyan egzakt leírást származtattunk, melyet gyenge kölcsönhatásokra ki tudtunk értékelni. A “gravitációs” számolásaink teljes egyezést mutattak a hologram világ 3 dimenziós számításaival, így mind a holografikus sejtést, mind pedig leírásunk helyességét alátámasztottuk. A továbbiakban szeretnénk a leírásunkat az erősen kölcsönható tartományban is vizsgálni. A probléma nehézségét jól jellemzi, hogy az igazi kvarkok közötti kölcsönhatás egzakt leírására egy millió dolláros díj van kitűzve.