Elméleti Fizikai Osztály

theoretical physics
Osztályvezető
Wolf György

Az Elméleti Fizikai Osztály küldetése, hogy elméleti vizsgálatokat végezzen a természet alapvető kérdéseiben. Az Osztályon három fő kutatási terület van: kvantum mezőelmélet, részecske és nehézion-fizika és gravitáció. A kutatások egy része közvetlenül kapcsolódik olyan folyamatban lévő nehézion-, és részecskefizikai kísérletekhez, mint a CERN Nagy Hadronütköztetőjének (LHC) kísérletei vagy a Relativisztikus Nehézion Ütköztető (RHIC) kísérletei, illetve a gravitációs hullám detektálás (VIRGO).

Az osztály jelenlegi kutatási témái között a következők szerepelnek: relativisztikus nehézion-ütközések fenomenológiai és elméleti tanulmányozása; nem-extenzív termodinamika ; integrálható klasszikus és kvantum térelméletek; kvantum szimmetriák; kiterjeszett objektumok mezőelméletekben; Einstein egyenleteinek analytikus és numerikus tanulmányozása, gravitációs hullám észlelésével kapcsolatos problémák.

Vizsgálataink a térelmelétek és dinamikai rendszerek általános matematikai (szimplektikus, kanonikus, hamiltoni, ...) szerkezetére, sugárzási módusaira, megmaradó mennyiségeire irányulnak. Célunk ezen rendszerek sajátos, kivételes tulajdonságainak a felderítése matematikai eszközökkel...
A nagyenergiás nehézion-fizikában a fizika számos ága talál alkalmazásra, ezért az ebben az irányban végzett kutatások is igen széles témakört ölelnek fel. A kutatási irányok a klasszikus és modern termodinamika, hidrodinamika és kvantumelmélet alapvetőbb fogalmaitól kezdve a perturbatív és nem-perturbatív kvantumszíndinamika, nagyenergiás magfizika, hadronizáció és hadron fenomenológia területeire terjednek ki.
A holografikus sejtés szerint a 3 tér és 1 idődimenziós világegyetemünk ekvivalens lehet 4+1 dimenziós csak gravitációt tartalmazó univerzummal. A gravitációs univerzum 4 dimenziós objektumainak hologramjai lennénk mi -annak 3 dimenziós peremén- és minden cselekvésünk megmagyarázható a magasabb dimenziós gravitációs folyamatokon keresztül. Kutatócsoportunk ilyen elméletek vizsgálatát tűzte ki célul...
A Gravitációfizikai Kutatócsoport tevékenysége elsősorban az Einstein-féle gravitációelméletben megfogalmazódó fizikai problémák megoldására irányul. Ez magában foglalja a matematikai relativitáselméletei kutatások mellett az elsődleges gravitációshullám-források, a feketelyuk-kettősök analitikus, numerikus, és poszt-newtoni eszközökkel történő leírását, valamint a keltett hullámok meghatározását.
A Femtoszkópia Kutatócsoport a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézetének szervezeti egysége. 2012. január 1-én alakult meg Csörgő Tamás kutatócsoport vezető irányításával. Feladata a távolság és időmérés új elméleti és kísérleti módszereinek a kidolgozása és a meglévő módszerek továbbfejlesztése a részecske és magfizikai reakciókra nagyságrendileg jellemző femtométer (10-15 m) hosszú és a femtométer/fénysebesség (~3x10-24 sec) időtartamú folyamatokban.